Home Imprezy

Imprezy

Jakie imprezy uznawane są za imprezy SKPTG?

Za imprezy SKPTG uważane są imprezy organizowane lub współorganizowane przez SKPTG, zgłoszone do Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Za imprezy organizowane przez SKPTG uważane są takie imprezy, które zostały zgłoszone jako imprezy organizowane przez SKPTG do Zarządu Klubu i których kierownikiem jest członek SKPTG.

Za imprezy współorganizowane przez SKPTG uważane są takie imprezy, które zostały zgłoszone jako imprezy współorganizowane przez SKPTG do Zarządu Klubu i których kierownik lub członek kadry jest członkiem SKPTG.

 

Dlaczego należy zgłaszać imprezy organizowane przez SKPTG?

Konieczność zgłaszania imprez wynika z dwóch uchwał podjętych przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie oraz przez Zarząd SKPTG:

 

Dlaczego warto zgłaszać organizowane imprezy?

Zgłaszanie imprez niesie za sobą korzyści zarówno dla uczestników jak i kadry wyjazdów:

 • uczestnicy wyjazdu, będący członkami PTTK (posiadający aktualną legitymację członkowską z opłaconą składką) są objęci na imprezie ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia w trakcie imprez turystycznych organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i krajów ościennych oraz na Bałtyku. Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia są dostępne na stronie PTTK,
 • kadra wyjazdu jest objęta na imprezie ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC). Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia są dostępne na stronie PTTK,
 • pokazują działalność programową Klubu i Oddziału.

 

Kto może być kierownikiem i kadrą imprezy?

Według uchwały Zarządu Oddziału kierownictwo i kadrę Oddziału mogą stanowić osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają aktualną legitymację członkowską PTTK z opłaconą składką,
 • posiadają uprawnienia kadry programowej PTTK (min. Organizatora Turystyki),
 • posiadają aktualnie podpisaną umowę o wykonywaniu czynności wolontarystycznych z Zarządem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

 

Jak zgłaszać imprezy i rozliczać?
  1. Przygotuj zgłoszenie imprezy. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
   • wypełniając formularz zgłoszenia imprezy dostępny na stronie Oddziału
   • wpisując wymagane informacje (zawarte w formularzu) w treść maila

   Dodatkowo, uzupełnij zgłoszenie o numery telefonów całej kadry imprezy.

 

  1. Wyślij przed rozpoczęciem imprezy zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres Oddziału info(małpka)om.pttk.pl z kopią na adres Zarządu Klubu skptg_zarzad(małpka)googlegroups.com .

 

  1. Po zakończonej imprezie przygotuj rozliczenie imprezy, zawierające następujące informacje:
   • pełna lista uczestników wraz z rzeczywistym czasem przebywania każdego uczestnika na imprezie,
   • odbyta trasa imprezy,
   • rzeczywisty czas przebywania każdego uczestnika na imprezie,
   • rozliczenie finansowe, zawierające zestawienie wpływów i wydatków lub oświadczenie, że uczestnicy pokryli własne koszty uczestnictwa.

   Wzór takiego rozliczenia znajdziesz tutaj.

 

  1. Prześlij rozliczenie imprezy na adres Oddziału info(małpka)om.pttk.pl z kopią na adres Zarządu Klubu skptg_zarzad(małpka)googlegroups.com w terminie do 14 dni od zakończeni a imprezy lub, jeśli impreza była organizowana w okresie wakacyjnym (1.06-30.09) do 31.10 danego roku.

 

 1. Jeśli nie rozliczysz imprezy w terminie do 2 miesięcy od jej rozpoczęcia (lub do 31.10 w okresie wakacyjnym), Zarząd Klubu może podjąć uchwałę, która odbierze Ci prawo organizowania imprez do momentu rozliczenia zaległej imprezy. Od tej decyzji przysługuje Ci odwołanie do Komisji Rewizyjnej Klubu.